Backpack วังเวียง ด้วยเงิน 2,500 บาท

▲ วังเวียง แม่ม คือเมืองในฝันอีกเมืองหนึ่งของ Backpacker ครับ ค่าใช้จ่ายที่นั้นถูกมาก ยกเว้นการโดยสาร และรถประจำทาง จะแพงกว่าราคาบ้านเราประมาณเกือบเท่าตัว รีวิวตัวนี้ ไมก็เลยเน้นเพียงแค่ “วังเวียง” เท่านั้น จะไม่ไป “เวียงจันทร์” ก่อน เหมือนที่ใครหลายๆ คนทำกัน แต่จะข้ามไป “วังเวียง” เลย เอาหล่ะ… เบิกตังค์มา…