Backpack เลห์ – ลาดัคห์ ด้วยเงิน 25,000 บาท [ตอนจบ : Ganda La Pass Trekking]

35 ||| วันนี้เป็นวันที 6 สำหรับเมืองนี้ และรูทสุดท้ายของเรา คือการ Trekking 3 วัน 2 คืน ไปยังจุด Cha da pass ที่ความสูง 4,888 เมตร จากระดับน้ำทะเลครับ จากประสบการณ์ trekking ของผมแล้ว ผมขอร้องให้ไกด์พาพวกเราเดินอัดแค่…