โ ร ค แ พ้ ค ว า ม สู ง

เวลาเดินทางไปในที่สูงๆ ที่มันผิดปกติกว่าบ้านเรา บางคนมักจะมีอาการแพ้ความสูงให้ได้ทรมานระหว่างทางหรือระหว่างทริป ซึ่งเป็นอะไรที่ไม่สนุกเอาซะเลย วันนี้มาดูกันดีกว่าว่าเจ้าอาการนี้มันคืออะไรแล้วมันมีผลและวิธีป้องกันอย่างไรได้บ้าง อาการของ High Altitude Sickness อิเจ้า High altitude sickness เป็นการพูดถึงกลุ่มโรคที่เกิดจากการที่ร่างกายของเรามันไม่สามารถปรับตัวได้ในภาวะที่มีออกซิเจนน้อยได้ ซึ่งก็จะประกอบด้วย 3 โรคหลักๆ ที่มีความสัมพันธ์และต่อเนื่องกันอยู่บางส่วน ดังนี้ 1 Acute Mountain Sickness (AMS) ยังไม่มีชื่อภาษาไทยครับ…