ประสบการณ์ความเหมือนและความต่าง ของสองแหล่งวัฒนธรรมไทยกับศรีลังกา

การเดินทางจะทำให้เราได้เห็นสิ่งใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราว ประวัติศาสตร์ ผู้คน อาหาร อาชีพ และที่ขาดไม่ได้เลยก็คงจะเป็นวัฒนธรรมของสถานที่นั่นๆ ที่เราเดินทางไป วันนี้ขอหยิบวัฒนธรรมและความแตกต่างระหว่างไทยกับศรีลังกามาให้เพื่อนๆ มองเห็นภาพคร่าวๆ กัน มาเริ่มกันเลย 1.การนับถือศาสนา ยังมีหลายคนที่ไม่เคยทราบว่าชาวศรีลังกานับถือพระพุทธศาสนาเหมือนชาวไทย ศาสนาจะมีอิทธิพลทางด้านการเมืองการปกครอง พระภิกษุจะมีบทบาทอย่างมาและความผูกพันกับประชาชนและชนชั้นปกครองอย่างใกล้ชิด ในส่วนของความสัมพันธ์ทางศาสนาของไทยและศรีลังกา ซึ่งมีความต่างกันเพียงแค่นิกายในการนับถือ ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท แต่ในศรีลังกามีหลายนิกายเนื่องจากพระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศศรีลังกาจนเจริญรุ่งเรืองอยู่ในศรีลังกาและได้เสื่อมถอย เนื่องจากการเข้ารุกรานของชาติตะวันตก ได้แก่ ฮอลันดา และอังกฤษ…